Top

Informacje


Jak poprawnie skanować bilet/karnet/telefon:

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI
"VOUCHER NA TAŃSZE PIWO"
(dalej: „Regulamin”)

I. ORGANIZATOR

Organizatorem promocji jest spółka STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, 35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 69, NIP 8133674115, REGON 180875598, wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000453663  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 2 158 800,00 zł wpłacony w całości, (dalej: „Organizator”).

 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „VOUCHER NA TAŃSZE PIWO” (dalej: „Promocja”). Promocja rozpoczyna się w dniu 1 września 2019 roku i trwa do dnia 31 października 2019 roku (dalej: „Czas trwania Promocji”) i obejmuje wszystkie spotkania piłkarskie klubu Stali Rzeszów S.A., odbywające się na Stadionie Miejskim w Rzeszowie ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów (dalej: „Stadion”). 
 2. Promocja dotyczy zakupów dokonanych w wybranych sklepach na terenie miasta Rzeszów, oznaczone plakatem informacyjnym dotyczącym Promocji (dalej: „Sklepy objęte Promocją”).
 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. 
 4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które w Czasie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik, który w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2019 roku dokona zakupu dwóch (2) czteropaków piwa (4 sztuki piwa) marki : TYSKIE w Sklepach objętych Promocją, jest uprawniony do otrzymania od sprzedawcy sklepu vouchera (dalej: „Voucher”).
 3. Otrzymany od sprzedawcy sklepu Voucher, uprawnia Uczestnika do zakupu pół (0,5) litra piwa TYSKIE na stoiskach Cateringu stadionowego MUZO TEAM na Stadionie podczas meczów, w promocyjnej cenie tj. 50% ceny oferowanego na Stadionie piwa. Przed naliczeniem ceny promocyjnej sprzedawca piwa uprawniony jest do weryfikacji numeru znajdującego się na Voucherze, i po potwierdzeniu poprawności numeru zobowiązany jest naliczyć Uczestnikowi promocyjną cenę.
 4. Uczestnik w celu zrealizowania Vouchera przekaże Voucher sprzedawcy piwa na Stadionie. Sprzedawca w celu zrealizowania Vouchera przez Uczestnika zatrzyma Voucher jako dowód uczestnictwa w Promocji.
 5. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji, tzn. że Uczestnik może otrzymać i wykorzystać więcej niż jeden Voucher, z zastrzeżeniem że Vouchery nie sumują się, tzn. przy zakupie pół (0,5) litra piwa TYSKIE Uczestnik może zrealizować tylko jeden Voucher oraz z zastrzeżeniem, że Uczestnik każdorazowo spełni wszystkie warunki Regulaminu. 
 6. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 8. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 9. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PROMOCJI

 1. Reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem, mogą być złożone w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie na adres: 35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 69,

b) w formie elektronicznej na adres: vouchery@stalrzeszow.pl.

 1. Składający reklamację powinien przede wszystkim wskazać podstawę złożenia reklamacji oraz wskazać preferowany sposób przekazania informacji o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji w wybranej przez siebie formie.
 3. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.
 5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 6. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna u Organizatora pod adresem: 35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 69 oraz na stronie www.stalrzeszow.pl.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.