POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów, KRS: 0000453663, NIP: 8133674115, numer REGON: 18087559800000,

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych należy kontaktować z iod@stalrzeszow.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych karnetem,

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  jako organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów,

 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi,

 4. prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora,

 5. w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów.

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy,

 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawienie faktury),

 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

 4. prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

 5. wyrażona przez Państwa zgoda.

 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem, np. kupna biletu, karnetu czy też karty kibica, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Administratora mogą Państwo wnieść sprzeciw. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 • Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Administratora. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Administratora w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy na używanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Administratora. Państwa dane są również przekazywane organom państwowym, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do prowadzenia postępowań.

 • Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.