Regulaminy

W związku z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi organów publicznych dotyczących ogłoszonego stanu epidemii, w tym w szczególności w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 964 z późn. zm.), w celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów piłkarskich, na stadionie przy ul. Hetmańskiej 69  („Stadion”), Zarząd Stal Rzeszów S.A. („Klub”) ogłasza następujące zasady i warunki uczestnictwa publiczności podczas meczów piłkarskich organizowanych przez Klub na Stadionie („Mecz”), które wchodzą w życie z dniem 19 czerwca 2020 r. i obowiązują do czasu ich odwołania.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE STADION W CZASIE SPECJALNEGO REŻIMU SANITARNEGO

 

[ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNYMI WYTYCZNYMI I PRZEPISAMI]

 1. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszymi zasadami i innymi obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności dotyczącymi uczestnictwa w Meczu.

[AKCEPTACJA REGULAMINU]

 1. Wejście na teren Stadionu jest równoważne w skutkach z akceptacją niniejszych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

[RYZYKO ZAKAŻENIA]

 1. Każdy kto wchodzi na teren Stadionu potwierdza, że rozumie oraz akceptuje ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań oraz zrzeka się ewentualnych roszczeń względem Klubu związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną).

[OBOWIĄZEK POSIADANIA BILETU]

 1. Wejście na teren Stadionu możliwe jest jedynie na podstawie dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Stadionu z oznaczeniem miejsca udostępnionego przez Klub.

[OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA]

 1. Do czasu zajęcia przypisanego miejsca, każda osoba przebywająca na terenie Stadionu, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy. Maseczka lub przyłbica powinny być zdjęte na polecenie służb porządkowych lub informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości.

 2. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek powodów nie zostaną wpuszczone na teren Stadionu.

[DEZYNFEKCJA]

 1. Każda osoba wchodząca na teren Stadionu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Stadionu przez Klub.

[OBOWIĄZKI UCZESTNIKA MECZU]

 1. Każdy uczestnik Meczu zobowiązany jest do:

 1. zakrywania ust i nosa podczas poruszania się na terenie Stadionu, do czasu zajęcia przez niego przypisanego miejsca;

 2. zachowania maksymalnie możliwych odległości od innych uczestników Meczu przez cały pobyt na terenie Stadionu;

 3. zajęcia odpowiednich miejsc na Stadionie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Regulaminem obiektu sportowego oraz Regulaminem imprezy masowej – meczu piłki nożnej;

 4. zachowania bezpiecznej odległości podczas wejścia na teren Stadionu;

 5. zachowania bezpiecznej odległości podczas wyjścia z terenu Stadionu.

[ZAKAZ WNOSZENIA BAGAŻU PODRĘCZNEGO]

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu bagażu podręcznego / plecaka.

[BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ NA TRYBUNACH]

 1. Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości na trybunie Stadionu (w rzędach naprzemiennie) nie dotyczy:

 1. uczestnika Meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia;

 2. uczestnika Meczu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

 3. uczestników Meczu wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

[DYSTRYBUCJA BILETÓW I KARNETÓW]

 1. Dystrybucja dokumentów uprawniających do wejścia na teren Stadionu jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

[TOALETY]

 1. Każda osoba korzystająca z toalet znajdujących się na terenie Stadionu zobowiązana jest do:

 1. poruszania się wyznaczonymi odrębnymi wejściami i wyjściami oraz

 2. stosowania się do ograniczeń maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.

[ZASADY WYJŚCIA ZE STADIONU]

 1. Po zakończonym Meczu wyjście ze Stadionu będzie odbywać się według harmonogramu przedstawionego przez spikera zawodów. Uczestnik meczu obowiązany jest stosować się do instrukcji służb porządkowych.

[OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA REGULAMINÓW]

 1. Wprowadzenie niniejszych zasad nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku stosowania się do obowiązującego Regulaminu imprezy masowej – meczu piłki nożnej oraz Regulaminu Stadionu.

   

  Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów
  na mecze organizowane przez
  Stal Rzeszów S.A.

   

   §1

  1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest Stal Rzeszów S.A, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 69 którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453663 (NIP 8133674115, REGON 18087559800000) zwanego dalej Organizatorem.

  2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica, lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

  §2

  1. Bilety oraz karty kibica są sprzedawana na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe oraz na cały sezon.

  2. Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).

  3. Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.

  4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

  5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy lub sezonu.

  6. Karta kibica jest ważna na dwa lata. Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi 10 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy).

  7. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).

  8. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego w przedsprzedaży oraz w dniu meczu mogą skorzystać kobiety, dzieci i młodzież do 19 roku życia,  osoby powyżej 65 roku życia.

  9. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego w internecie mogą skorzystać kobiety, dzieci, młodzież do 26 roku życia, osoby powyżej 65 roku życia. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.

  10. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 6 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.

  11. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu bądź karty kibica musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  12. Na karcie kibica doładowywany jest karnet na poszczególne rundy lub cały sezon.

  13. By kupić bilet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica. Termin ważności karty można sprawdzić w aplikacji internetowej w zakładce „mój profil”.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.

  15. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.

  16. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.

  17. Biletów, kart kibica oraz karnet nie sprzedaje się osobom:

  a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

  b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,

  c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,

  d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.

  18. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.

  19. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.

  20. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą w zakładce Cennik.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

  22. Operatorem płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).

  23. Dostępne formy płatności:

  a) przelew natychmiastowy

  b) BLIK

  c) Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

   d) płatności mobilne

   

  §3

  1. Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:

  a) Portal internetowy bilety.stalrzeszow.pl.

  b) Punkty sprzedaży zlokalizowany na stadionie

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.

  3. Wyrabianie kart kibica odbywa się podczas sprzedaży karnetów oraz biletów na mecze ligowe, pucharowe oraz sparingowe. Szczegółowy harmonogram sprzedaży znajduje się w zakładce W sprzedaży.

  4. W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.

  5. Reklamacje można składać mailowo pisząc na adres bilety@stalrzeszow.pl.
  Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od dnia ich złożenia.

  §4

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN, ZPNu lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.

  2. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w internecie niezbędne jest wydrukowane potwierdzenie wpłaty z konta bankowego. Karta kibica nie podlega zwrotowi.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

  5. Bilety lub karnety nabyte przez portal internetowy bilety.stalrzeszow.pl mogą zostać zwrócone jedynie za pomocą serwisu BlueMedia po napisaniu maila na bilety@stalrzeszow.pl

  6. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

  §5

  1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.

  3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.

  4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,
  w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

  5. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

  6. Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.

  7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

  8. Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email:  sekretariat@stalrzeszow.pl

    §6

  1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy  bilety@stalrzeszow.pl

  2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

  4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora https://bilety.stalrzeszow.pl/Home/Regulations w punktach sprzedaży karnetów oraz w siedzibie Organizatora.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r.

   

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 2. Administratorem Państwa danych jest Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów, KRS: 0000453663, NIP: 8133674115, numer REGON: 18087559800000,
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych należy kontaktować z iod@stalrzeszow.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:
 5. wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych karnetem,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  jako organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów,
 7. ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi,
 8. prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora,
 9. w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów.
 10. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
 11. zawarcie i wykonanie umowy,
 12. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawienie faktury),
 13. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 14. prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 15. wyrażona przez Państwa zgoda.
 16. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem, np. kupna biletu, karnetu czy też karty kibica, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 17. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Administratora mogą Państwo wnieść sprzeciw. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 18. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 19. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Administratora. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Administratora w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy na używanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Administratora. Państwa dane są również przekazywane organom państwowym, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do prowadzenia postępowań.
 20. Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.