Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetówna mecze organizowane przezStal Rzeszów S.A.

 

 §1

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest Stal Rzeszów S.A, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 69 którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453663 (NIP 8133674115, REGON 18087559800000) zwanego dalej Organizatorem.

 2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica, lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§2

 1. Bilety oraz karty kibica są sprzedawana na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe, pojedyncze mecze oraz na cały sezon.

 2. Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).

 3. Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.

 4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy lub sezonu.

 6. Karta kibica jest ważna na dwa lata. Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi 10 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy). 

 7. Organizator może zdecydować o przedłużeniu ważności Karty Kibica.

 8. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).

 9. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 6 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.

 10. Na karcie kibica doładowywany jest karnet na poszczególne rundy, mecze lub cały sezon. 

 11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową lub sezon.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.

 13. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.

 14. Biletów, kart kibica oraz karnet nie sprzedaje się osobom:
  a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
  b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji
  c) 
  wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,na podstawie artykułu 15 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.

 15. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.
 16. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
 17. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą w zakładce Cennik.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

§3

Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:

 1. Portal internetowy bilety.stalrzeszow.pl.

 2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. Sprzedaż on-line jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności systemu sprzedaży on-line jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i  wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Nabywca ma zakaz dostarczania treści bezprawnych. Złożenie zamówienia przez system sprzedaży on-line stanowi ofertę złożoną Organizatorowi przez Nabywcę. Umowa zostaje zawarta w chwili zakończenia zamówienia i zapłaty ceny. Transakcja nieopłacona skutkuje anulowaniem zamówienia. Warunki rozwiązywania umów określone są w § 4 pkt. 3. 

 3. Punkty sprzedaży zlokalizowane na stadionie,

 4. Sklep stacjonarny w galerii Millenium Hall,

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 3. 

 6. Wyrabianie kart kibica odbywa się tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym w galerii Millenium Hall.

 7. W punkcie kasowym, w sklepie stacjonarnym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.

 8. Reklamacje można składać mailowo pisząc na adres bilety@stalrzeszow.pl.
  Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od dnia ich złożenia.

§4

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za sprzedaż biletów, karnetów i kart kibica. 

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN, ZPNu lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.

 3. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w internecie niezbędne jest wypełnienie formularza, który można uzyskać po napisaniu maila na bilety@stalrzeszow.pl. Karta kibica nie podlega zwrotowi.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 2 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu. Zmiana w programie Meczów nastąpi wyłącznie z ważnych przyczyn. 

 5. Bilety lub karnety nabyte przez portal internetowy bilety.stalrzeszow.pl mogą zostać zwrócone jedynie za pomocą serwisu PayU po napisaniu maila na bilety@stalrzeszow.pl 

§5

 1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.

 3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności. Organizator jest administratorem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i warunki ich ochrony znajdują się na stronie internetowej https://bilety.stalrzeszow.pl/Home/Regulations pod tytułem: „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”. Organizator stosuje zabezpieczenia transmisji danych kart płatniczych. 

 4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,
  w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

 5. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 6. Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.

 7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

 8. Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email:  bilety@stalrzeszow.pl

  §6

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy  bilety@stalrzeszow.pl

 2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie.

 3. Spory pomiędzy Organizatorem, a Nabywcą mogą być rozstrzygane w formie polubownej m.in. za pośrednictwem Rzecznika Praw Konsumentów. 

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 5. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora, w punktach sprzedaży biletów i karnetów oraz w siedzibie Organizatora.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2023 r.